Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

W dniu 23.10.2014 odbyła się wycieczka techniczna organizowania przez Zakładowe Koło PZITS przy MPEC do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 

Wycieczkę pomógł zorganizować kolega Mieczysław Kucharski a po terenie ZUOK oprowadzał kierownik robót sanitarnych Wojciech Wiesiołek.

Spalarnię buduje konsorcjum firm: Budimex S.A., CESPA (Hiszpania) i Keppel Seghers (Belgia).  Zakład Utylizacji  Odpadów Komunalnych będzie się składał z następujących obiektów:

  1. Budynek procesowy a w nim:

 hala wyładunku odpadów, bunkier odpadów i hala wyładowcza (w jednej części  kocioł  a w drugiej hala oczyszczania spalin i zestalania popiołów)

  1. Budynek techniczny:

– parter: hala turbogeneratora, sprężarkownia, stacja demineralizacji wody,  zbiorniki wody procesowej, warsztaty i magazyny części zamiennych
– piętro: hala generatora, pomieszczenie kotła rezerwowego i blok rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz laboratorium na potrzeby zakładu

  1. Budynek administracyjno-socjalny (w tym sala konferencyjna dla 50 osób)
  2. Hala przyjęcia, hala waloryzacji i plac dojrzewania żużla
  3. Portiernia
  4. Wiata śmietnikowa
  5. Wiata na zestalone popioły

Na terenie ZUOK zostały wykonane prace polegające na ogrodzeniu i niwelacji terenu, budowie dróg tymczasowych i zaplecza socjalnego budowy. Wykonano wykopy obiektowe, wśród których najbardziej wymagającym zadaniem było wykonanie wykopu o głębokości ok. 13 metrów dla posadowienia bunkra odpadów. Wycieczka odbyła się  w bardzo ciekawym momencie, bo z uwagi na  brak ścian zewnętrznych obiektów, można oglądać obecne trwające prace w środku budynku.  Firma Promostal z Czarnej Białostockiej wykonuje i montuje konstrukcję wsporczą wraz z platformami roboczymi pod urządzenia technologiczne (kocioł, system oczyszczania spalin i odzyskiwania popiołu). Konstrukcja ma ponad 37m wysokości i blisko 600 ton. Ostatnim etapem tych robót będzie montaż platformy na poziomie 38-40 metrów oraz wyposażenie pomostów roboczych na poziomie 20-40 metrów w kraty pomostowe i barierki. Istotnym elementem jest zachowanie rygorystycznych wymagań dotyczących odchyłek montażowych konstrukcji wsporczej pod kocioł w celu precyzyjnego dopasowania obydwu konstrukcji – stalowej i kotła. Najciekawszy jest sam ruszt schodkowy kotła. Ruch rusztu ma zapewnić  całkowite i zupełne spalanie odpadów. Niestety dokładniejsze informacje są objęte tajemnica producenta. Po zakończeniu montażu linii technologicznej do spalania pod koniec roku ruszy budowa konstrukcji zewnętrznej głównego budynku, czyli ścian spalarni. Budynek będzie miał czterdzieści trzy metry wysokości. Hala budynku głównego z założenia powinna być szczelna, a zaprojektowany system wentylacyjny ma uniemożliwić  emisję odorów na zewnątrz budynków. Wszystkie prace przy budowie spalarni mają być sfinalizowane do końca przyszłego roku. Termin oddania do użytku zależny będzie od pozytywnych prób. Spalarnia, według założeń, rocznie ma utylizować 120 tys. ton odpadów. Ze śmieci ma być wytwarzana energia elektryczna w ilości ponad 3 MWh rocznie oraz cieplna do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.