Wybrano władze Oddziału PZITS w Białymstoku na lata 2010-2014

 Lech Magrel

Władze stowarzyszenia Oddziału Białostockiego PZITS na nową kadencję w latach 2010-2014 zostały wybrane podczas XV Walnego Zebrania Członków , które odbyło się 28 maja w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej. Prezesem Oddziału Białystok został Lech Magrel.

Zebranie odbyło się obecności na sali obrad liczby ponad 1/3 członków Oddziału PZITS w Białymstoku, co pozwoliło na podejmowanie uchwał i wybory władz. Na ogólną liczbę członków 193, w Zebraniu uczestniczyło 81 delegatów co stanowiło 42 proc.

Na poczatku zgromadzeni minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w okresie minionej kadencji m.in. kol. Jerzego Trzebuchowskiego, Stanisława Uściłko.

Podsumowanie kadencji 2006-2010

Prezes Oddziału mijającej kadencji, kol. Sławomir Sieńczyło zdał sprawozdanie z lat 2006-2010. Omówił m.in. podejmowane formy działalności białostockiego oddziału, stan liczebny członków, liczbę kół zakładowych, realizację podjętych zobowiązań,  kondycję finansową itp. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący kol. Mirosław Szumski. Komisja dokonała wnikliwej oceny pracy zarówno w zakresie merytorycznym jak i finansowym Zarządu Oddziału w latach 2006-2010 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu minionej kadencji.

Kol. Andrzej Kicman jako Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego stwierdził, że w czasie kadencji obecnego Zarządu brak było skarg czy interwencji do Sądu koleżeńskiego.

Przewodniczący na wniosek Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. W głosowaniu jawnym wszyscy zebrani większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się) udzielili absolutorium dla Zarządu kadencji z lat 2006-2010.

Uczestnicy Walnego Zebrania podziękowali dotychczasowemu długoletniemu Prezesowi Oddziału – kol. Sławomirowi Sieńczyło wręczając mu dyplom z podziękowaniem, album oraz kwiaty.

Wybory Prezesa Oddziału

Podczas Zebrania dokonano wyboru władz Oddziału na kadencję w latach 2010-2014. Na Prezesa Zarządu Komisja Wyborcza zaproponowała kandydaturę w osobie kol. Lecha Magrela. Jednocześnie z sali padła propozycja kol. Sławomira Sieńczyło. Dotychczasowy Prezes odmówił jednak kandydowania. Prezesem Zarządu Oddziału został Lech Magrel, na którego głosowało 66 członków (przy 71 głosach ważnych w głosowaniu tajnym).
Lech Magrel jest obecnie także Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku

Uczestnicy Walnego Zebrania wybrali następnie w tajnym głosowaniu Zarząd Oddziału, w skład którego weszli:
– Ewa Korzonek
– Mieczysław Kucharski
– Henryk Piekutowski
– Jerzy Pszczoła
– Grzegorz Simson
– Wiesława Żywolewska
– Michał Świątecki

Skład zastępców członków Zarządu:
– Mariusz Tarnowski
– Mirosław Truszkowski
– Iwona Skoczko 

Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania weszli:
– Mirosław Królik
– Jerzy Karny
– Anna Święchowicz

Na zastępców do Komisji Rewizyjnej weszli:
– Dariusz Karpacz 
– Biruta Klepacka

Sąd Koleżeński

Na członków Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
– Andrzej Kicman
– Aleksander Nikitin
– Mirosław Matusik

Na zastępców członków Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
– Bolesław Skrzyński
– Bogdan Ptoszek

Delegat na Walny Zjazd PZITS

W wyniku głosowania tajnego Delegatem na Walny Zjazd Delegatów PZITS został kolega Jerzy Pszczoła.
Do składu Rady FSNT NOT został wybrany również kol. Jerzy Pszczoła.

Plan działania na lata 2010-2014

Podczas Walnego Zebrania członkowie oddziału przyjęli uchwałę na temat kierunków działania w latach 2010-2014. Kontynuowane będą formy działalności wypracowane w poprzednich latach, m.in.: organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowo-technicznych i seminariów,  przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne, współorganizowanie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu inżynierii środowiska, organizowanie wycieczek technicznych do ciekawych obiektów technologicznych na terenie naszego regionu lub kraju.

Więcej na temat planu działań na kadencję 2010-2014 >>

Podjęte zostaną też działania zmierzające do nadania nazwy ulicy w Białymstoku imieniem jednego z ze zmarłych członków Oddziału.

Odznaki i medale z okazji 90-lecia PZITS

Z okazji 90-lecia PZITS, podczas Walnego Zebrania wręczono wyróżniającym się 30 członkom Oddziału złote i srebrne odznaki honorowe PZITS oraz medale 90-lecia PZITS. Medale otrzymały też cztery przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego będące członkami oddziału.

Lista członków uhonorowanych odznakami i medalami >>