Wizyta członków Oddziału w spalarni odpadów komunalnych w Warszawie

Spalarnię odpadów komunalnych w Warszawie odwiedzili 14 czerwca członkowie Oddziału Białostockiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W wycieczce technicznej wzięli udział członkowie Kół Zakładowych działających przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku i Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach.

więcej zdjęć w galerii

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie przy ul. Gwarków 9, to nie tylko zakład przeróbki termicznej odpadów, lecz także kompostownia i elektrociepłownia opalana odpadami komunalnymi.

Spalarnia została otwarta w 2001 roku. Obecnie przyjmuje ok. 70 tys. ton odpadów rocznie( 10 proc. odpadów wytwarzanych w Warszawie).
Segregacja odpadów

Odpady komunalne dostarczane transportem samochodowym, trafiają do segregacji. Następnie następuje ich podział na dwie frakcje: wielkości do 300 mm i powyżej. Mniejsze trafiają do kabiny sortowniczej, gdzie odbierane jest szkło, metale żelazne, balast, odpady niebezpieczne (np. akumulatory, chemikalia itp.) oraz zawracane są do rozdrobnienia odpady wielkogabarytowe (np. rulony materiału, folii, elementy drewniane itp.) mogące spowodować uszkodzenie urządzeń w dalszej części linii segregacji.

Frakcja powyżej 300 mm, po rozdrobnieniu na młynach młotkowych łączy się ze strumieniem odpadów mniejszych i łącznie kierowane są na dwie linie segregacji mechanicznej.

Przesiew kierowany jest do separatora grawitacyjnego, którego zadaniem jest zwiększenie odzysku substancji organicznych oraz wyodrębnienie drobnego szkła i substancji obojętnych, które wywożone są na składowisko.
Frakcja pośrednia – organiczna z sit oraz substancje organiczne z separatora grawitacyjnego, są łączone i przemieszczane do taśmowego oddzielacza magnetycznego, który usuwa wszystkie metale żelazne. Pozostały materiał trafia do budynku kompostowni.

Materiał odsiany przez sita rotacyjne stanowi frakcję palną i podawany jest do zasobnika magazynowego pieca za pomocą przenośników taśmowych.

Spalanie  i produkcja energii

Frakcja palna odpadów podawana jest do leja zasypowego pieca rusztowego, gdzie za pomocą wypychacza dozowana jest na ruszt pieca. Odpady spalane są w temperaturach 850-1150 st. C, a powstający żużel zsypuje się do leja z kurtyną wodną, gdzie następuje jego schłodzenie. Powietrze konieczne w procesie spalania czerpane jest z bunkrów odpadów tworząc tam podciśnienie, które ogranicza uciążliwość zapachową.

Spaliny z komory spalania przepływają do komory dopalania, gdzie przebywają minimum 2 sekundy w temperaturze ok. 950 st. Celcjusza.
Następnie kierowane są do kotła odzysknicowego, w którym powstaje para przegrzana o temperaturze 380°C i ciśnieniu 40 bar. Para przegrzana podawana jest na turbozespół (turbina kondensacyjna parowa, przekładnia zębata, generator), który wytwarza energię elektryczną.

Wymiennik ciepła

Następnie para podawana jest na płytowy wymiennik ciepła służący do podgrzewania wody w sieci ciepłowniczej SPEC. W ten sposób w ciągu doby odzyskiwane jest średnio 780 GJ ciepła wytworzonego ze spalania odpadów komunalnych, co pozwala na ogrzanie ok. 450 domów jednorodzinnych.

Oczyszczanie spalin

Oczyszczanie spalin składa się z trzech etapów:
– etap I – zmniejszenie ilości tlenków azotu na drodze niekatalitycznej reduk-
cji NOx,
– etap II – redukcja kwaśnych zanieczyszczeń spalin (tj. dwutlenek i trójtlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór) pył i części metali ciężkich,
– etap III – redukcja zanieczyszczeń: metale ciężkie, dioksyny i furany, pozostałe związki organiczne.

Zdjęcia Beata Bogdanowicz
(wykorzystano materiały
www.zusok.com.pl)