IX Podlaska konferencja Ciepłownicza – podsumowanie

W dniach 5-6 października br. w Białowieży odbyła się IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku.

Patronatu honorowego udzielili: Urząd Regulacji Energetyki URE, Politechnika Białostocka PB, Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskie IGCP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚIGW, Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa POIIB, Narodowa Agencja Poszanowania Energii NAPE

Patronat medialny objęli nad wydarzeniem: Instal, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacji oraz Inżynier Budownictwa

Partnerem wydarzenia była Enea Ciepło sp. z o.o.

Tegoroczna Konferencja odbyła się pod hasłem „Myśląc o przyszłości…”  a debatę poprowadził Michał Świątecki. Podczas debaty poruszono strategie rozwoju ciepłownictwa do 2030 roku przy uwzględnieniu perspektyw realizacji podwyższonego celu redukcji emisji realizowanego przez procedowany obecnie pakiet „Fit for 55”.  Dyskutowano nad największymi wyzwaniami dla ciepłownictwa.

 

Drugiego dnia konferencji referat pt. „Charakterystyka systemu ciepłowniczego Białegostoku” wygłosił przedstawiciel Enea Ciepło sp. z o.o. – Sławomir Wałuszko.

W IX Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej brało udział 150 osób,  w tym 23 wystawców oraz 7 gości honorowych. Uczestnictwo w Konferencji dało wystawcom szerokie możliwości zaprezentowania swoich firm i osiągnięć a uczestnikom możliwość zapoznania się z nowymi technologiami. IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza pozwoliła na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów.