Egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne są ustalane w dogodnym dla Państwa czasie .  Szczegóły dotyczące zapisów pod nr tel. 85 744 32 22

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI – następujących grup:
–  CIEPLNYCH   – grupa 2
–  GAZOWYCH – grupa 3
pobierz >> wnioski

Komisja Kwalifikacyjna Nr  133
działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Białymstoku
15-950 Białystok ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 ( budynek NOT pok. 125)

powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
przeprowadza egzamin sprawdzający kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI – następujących grup:
–  CIEPLNYCH  – grupa 2
–  GAZOWYCH – grupa 3

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
1. Ustawa z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr. 54 z 04.06.1997r.
poz. 348, z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wymagań  kwalifikacyjnych (Dz.U. nr. 89 z 28.04.2003r., poz. 828; nr. 129,
poz. 1184 oraz z 2005r. nr. 141, poz. 1189).

Opłata za egzamin jest liczona według § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829).

Koszt egzaminu 2024 r.: do czerwca – 424,20 zł, od lipca – 430 zł.
Opłatę należy przekazać przelewem na konto nr: 67 1090 2587 0000 0001 2057 5021

Egzaminy  odbywają się w siedzibie Oddziału Białostockiego PZITS.
W przypadku większej grupy – powyżej 10 osób – egzamin może by przeprowadzony w siedzibie zainteresowanej firmy w uzgodnionym terminie.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy przedłożyć wypełniony „Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji” Grupy 2 lub Grupy 3 oraz okazać dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty za egzamin.
pobierz >> wnioski
Również w powyższych zakresach organizowane są kursy dokształcające
Kontakt w sprawie kursów przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego na grupę „E” i „D”:
Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady FSNT NOT w pokoju 125 (I piętro) w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, tel.: 085-744-32-22

U W A GA !!!
Na podstawie art. 16. Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.), wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 3.05.2010 r.